8.Sınıf Fen Ve Teknoloji Test Soruları – 2

8.Sınıf Çalışma Soruları – İlköğretim Fen Ve Teknoloji Testi – Sekizinci Sınıf Fen Bilgisi Testi

1. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirken ortamdan ısı alır.?

a) Su donarken b) Su buharlaşırken c) Kömür yanarken d) Besinler hücrelerde yanarken 2. Kimyasal reaksiyonlarda aşağıdakilerden hangisi her zaman korunur?A) Kütle B) Hacim C) Molekül Yapısı D) Sıcaklık

3. I. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.II. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.III. Tatları acıdır.IV. Metaller ile tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar.Yukarıda asit ve bazlarla ilgili bilgilerden kaç tanesi sadece asitlere ait özeliklerdendir?A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

4.Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazlarla ilgili ortak bir özellik değildir?

A)İyon bulundurmaB)Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesiC)Turnusol kağıdına etki etmeD)Fenolftalein çözeltisi döküldüğünde renk değiştirme

5. Cu + 2AgNO3 2Ag + X reaksiyonuna göre X yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)CuNO3 B)Cu2NO3 C)Cu(NO3)2 D)CuNO2

6. X + H2SO4 Na2SO4 + H2OTepkimesindeki X bileşiğinin formülü nedir?a) Na2O b)NaOH c)Na2S d)Na(OH)2

7.Aşağıdakilerden hangisi tuzların ortak özelliklerinden değildir?a) Kristal yapılı olma b) Hidrojen iyonu bulundurmac) Eritildiklerinde elektrik akımını iletmed) Asit_ baz tepkimesi sonucu oluşabilme

8. Aşağıdakilerden hangisi apolar yapılı bir bileşiktir?A)H2 B)NO2 C)H2O D)NH3

9.. Aşağıdaki olayların hangisi ekzotermiktir?A) Suyun elektrolizi B)Sirkenin kaynamasıC) Etil alkolün yoğunlaşması D) Bitkinin çiçek açması

10.-Bazlar ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?A) Tadları acıdır. B) Zn metaliyle H2 gazı açığa çıkarır.C) Ele kayganlık hissi verir. D- Sulu çözeltisi elektrği iletir

11. Sıvı dolu kabın içine atılan madde bitene kadar gaz çıkışı oluyor.Çıkan gaz yanıcı özelliğe sahip.Yukarıdaki bilgilere göre Kabın içindeki sıvının ve kabın içine atılan madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?

KAPTAKİ SIVI KABA ATILAN MADDE

A) Baz MetalB) Asit SoygazC) Asit MetalD) Tuz Ametal

12. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi oluşurken atomlar arasında elektron alış verişi sonucu oluşmuştur?A) Ne B) H2O C) MgCl D) O3

13. Tuzlar için hangisi yanlıştır?

A) Katı halde elektriği iletmez B) Kristal yapılıdır.C) Turnusol kâğıdını maviye çevirir. D) Nötr maddelerdir.

14. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirken ortamdan ısı alınır?

A) su donarken B)su buharlaşırken C)kömür yanarken D) besinler hücrede yanarken

15. Aşağıdaki değişimlerden hangisi fiziksel değişimdir?a). Sütten yoğurt elde edilmesib). Yoğurdun ekşimesic). Sütten kaymak elde edilmesid). Suyun elektrolizi

16.. X+1 iyonu Yn iyonundan 2 elektron aldığında yükleri eşit oluyorBuna göre n kaçtır?a). -2 b). -3c). -5d). +7

17. CxH8 + y O2 3 CO2 + z H2O

Tepkimesinde x, y ve z yerine gelecek katsayılar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

X Y Z

A) 2 5 3B) 3 4 5C) 3 5 4D) 5 3 2

18.CS2 + 3 O2 CO2 + 2 X

Yukarıdaki denklemde X yerine ne getirilmelidir?

A) S2O2 B) SO2 C) SO3 D) 2SO2

19.Aşağıdaki kimyasal tepkime çeşitlerinden hangisi yanlış verilmiştir?A-)Zn+2HCl›ZnCl2+H2 =Yer değiştirme tepkimesiB-)HNO3+KOH›KNO3 +H2O =Nötürleşme tepkimesiC-)C3H 8+5O2›3CO2+H2O =Yanma tepkimesiD-)ZnCO3+ısı›ZnO+CO2 =Ekzotermik tepkimesi

20. -Kırmızı turnosol kağıdını maviye dönüştürür- Seyreltik çözeltilerinin tadı acıdır- Sulu çözeltilerde OH iyonu bulundururlarYukarıdakilerden özellikleri taşıyan bileşik hangisidir?A-)HCl B-)HNO3 C-)NH3 D-)H2SO4

CEVAP ANAHTARI01 B 11 C 02 A 12 C 03 C 13 C 04 D 14 B 05 C 15 C 06 A 16 B 07 B 17 C 08 A 18 B 09 C 19 D 10 B 20 C